Darmowa dostawa od 492,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV

Wczytaj towary z pliku w formacie CSV zapisanym bezpośrednio z Excela lub wpisz kody towarów (EAN lub systemowy), które chcesz zbiorczo dodać do koszyka wraz z ilością zgodnie z podanym poniżej przykładem: EAN średnik ilość (bez spacji) 6156000043708;100.

Powtórzenie wielokrotnie kodu towaru bez podania ilości, doda ten towar tyle razy, ile razy wpiszesz kod.

Szczegółowa instrukcja wczytywania towarów do koszyka: kliknij tutaj.

Regulamin

Regulamin sprzedaży hurtowej na Platformie Eurus B2B

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży hurtowej towarów na platformie internetowej Sprzedającego, a także realizacji tych umów.

2. Przez „Sprzedającego” rozumie się: „EURUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Ignatkach 40/1, 16-001 Kleosin, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000314581, o kapitale zakładowym w wysokości 1 730.000,00 zł, posiadającą numery: NIP 5423094347, BDO 000037386.

3. Przez „Kupującego” rozumie się klienta (przedsiębiorcę) dokonującego zakupu towaru za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży hurtowej Sprzedającego w ramach prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

4. Przez sprzedaż/zakup hurtowy rozumie się transakcje sprzedaży/zakupu towarów w ilościach hurtowych przez Kupujących, w szczególności celem ich dalszej odsprzedaży.

5. Sprzedający oferuje Kupującym możliwość nabycia towarów znajdujących się w jego ofercie handlowej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży hurtowej (zwanej dalej w Regulaminie „Platforma Eurus B2B”), znajdującego się pod adresem www.eurusb2b.pl.Właścicielem Platformy Eurus B2B jest Sprzedający.

6. Przez „dni robocze”, o którym mowa w Regulaminie, rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym są towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego, wystawione przez Sprzedającego w Platformie Eurus B2Bi oferowane tam w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

2. Przedmiot sprzedaży jest każdorazowo szczegółowo określony w ofercie sprzedaży zamieszczonej przez Sprzedającego w Platformie Eurus B2B. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli, rodzajów produktów. Zdjęcia produktów podlegają ochronie prawnej i nie mogą być bez zgody Sprzedającego kopiowane oraz publikowane przez Kupujących.

3. Wszelkie informacje o produktach zamieszczonych w Platformie Eurus B2B, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j), zgodnie z warunkami Regulaminu, a nie zaś ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. Prezentowana w Platformie Eurus B2B oferta może być zmieniana. W szczególności mogą zostać: zmienione ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzone nowe produkty do oferty bądź wycofanie niektórych produktów z oferty, przeprowadzone i odwoływane akcje promocyjne oferowanych produktów bądź wprowadzane w nich zmiany.

5. W przypadku produktów objętych promocją lub wyprzedażą oferta jest aktualna do wyczerpania stanu magazynowego tych produktów chyba, że Sprzedający określi w Platformie Eurus B2B inne warunki promocji bądź wyprzedaży.

6. Terminy dostępności towarów, których Sprzedający nie ma na stanie magazynowym, mogą być prezentowane w Platformie Eurus B2Bna podstawie informacji przekazywanych przez dostawców. Pracownicy Sprzedającego dokładają starań, aby terminy te były jak najbardziej wiarygodne i rzetelne, niemniej Sprzedający nie odpowiada za przesunięcia dostępności poszczególnych towarów wynikające z winy jego dostawców lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. opóźnień w dostawie powstałych w wyniku błędów firm spedycyjnych).

7. Sprzedający wskazuje na następujące sposoby porozumiewania się ze Sprzedającym oraz adresy/numery, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym:

a) kontakt osobisty z Departamentem Sprzedaży Platformy Eurus B2B, EURUS Sp. z o.o. . pod adresem: Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin ; w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00;

b) pisemnie na adres: EURUS Sp. z o.o., Platforma Eurus B2B, Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin;

c) elektronicznie na adres: platforma@eurusb2b.pl;

d) telefonicznie pod numerem: 798 727 727 w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

III. Rejestracja

Platforma Eurus B2B dostępna jest wyłącznie dla uwierzytelnionych Kupujących zarejestrowanych w bazie danych Sprzedającego. Platforma Eurus B2B obsługuje wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

Podmiot zainteresowany rozpoczęciem współpracy handlowej ze Sprzedającym zobowiązany jest do:

a) skontaktowania się ze Sprzedającym, który poinformuje o działaniach niezbędnych do uzyskania loginu i hasła (dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w Rozdz. II pkt 7 Regulaminu) lub

b) wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.eurusb2b.pl w zakładce Logowanie lub Rejestracja. W takim wypadku należy starannie uzupełnić pola kontaktowe: adres email oraz telefon. W ciągu 2 dni roboczych przedstawiciel Sprzedającego skontaktuje się z podmiotem zgłaszającym się i zostanie sfinalizowany proces rejestracji.

Po zakończeniu procesu rejestracji Sprzedający wysyła - na podany w trakcie rejestracji adres mailowy - potwierdzenie dostępu do Platformy Eurus B2B.

Login i hasło do Platformy Eurus B2B są przeznaczone wyłącznie dla podmiotu, który je otrzymał. Zakazane jest przekazywanie loginu i hasła do Platformy Eurus B2B osobom trzecim.

IV. Zamówienia

1. W celu nabycia towaru znajdującego się w ofercie Sprzedającego zarejestrowany Kupujący powinien złożyć zamówienie w Platformie Eurus B2B. Decydując się na złożenie zamówienia Kupujący akceptuje prezentowane zaproszenie Sprzedającego do złożenia zamówienia.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę w każdym dniu w roku kalendarzowym z wyłączeniem okresów, w których Platforma Eurus B2B podlega technicznemu serwisowaniu.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności: a) dodanie do koszyka towaru; b) wybór rodzaju dostawy; wybór miejsca wydania rzeczy; c) potwierdzić zamówienie zgodnie z pkt 5 poniżej.

4. Przygotowując zamówienia w Platformie Eurus B2B można dokładać kolejne towary do koszyka zamówień. Towary w koszyku są przechowywane. Zamówienie należy złożyć dopiero po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały już dodane do koszyka.

5. Po wstępnym przygotowaniu zamówienia i wybraniu sposobu realizacji zamówienia generowana jest w Platformie Eurus B2B informacja o łącznym koszcie realizacji zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody na realizację zamówienia na podanych warunkach cenowych, Kupujący składa zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam”. Zamówienia przygotowane w koszyku, lecz nie złożone przez Kupującego nie są realizowane i nie rezerwują towaru.

6. Złożenie zamówienia bez ponoszenia opłat za przesyłkę towaru jest możliwe pod warunkiem, iż w koszyku znajdują się towary na kwotę większą niż 400,- zł (czterysta złotych) netto (minimum logistyczne dla darmowej dostawy). Składając zamówienie na towar poniżej ww. limitu logistycznego Kupujący ponosi koszty przesyłki towaru zgodnie z informacjami wskazanymi w warunkach dostawy na Platformie Eurus B2B.(tj. w kwocie 12 zł netto za każde rozpoczęte 30 kg przesyłki).

7. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w szczególności w przypadku braku dostępności zamawianego towaru bądź zalegania przez Kupującego z płatnością za uprzednio nabyty towar.

8. Przyjęcie przez Sprzedającego złożonego zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie przez Platformę Eurus B2B informacji elektronicznej (e-mailowej) stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy, na co Kupujący wyraża zgodę.

9. Zawierane umowy mają charakter umów jednorazowych, zawartych na czas ich realizacji. Składając zamówienie Kupujący tym samym wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny za zamawiany towar.

10. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

11. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania przez Kupującego niekompletnych lub błędnych danych, które uniemożliwiają prawidłowe zrealizowanie zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, wpłacone przez Kupującego kwoty podlegają zwrotowi.

12. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

13. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z internetu poprawność działania Platformy Eurus B2B w następujących przeglądarkach: Firefox, Chrome (wersje wydane do dwóch lat wstecz) z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Platformy Eurus B2B, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Platformy Eurus B2B, należy je wszystkie wyłączyć.

V. Zamówienia regałów, standów i stojaków promocyjnych

1. Kupujący oświadcza, iż w celu zwiększenia odsprzedaży towarów do dalszych odbiorców może wystąpić do Sprzedającego o wydanie regału ekspozycyjnego celem prezentacji na nim towarów nabywanych od Sprzedającego.

2. Sprzedający nie jest związany wnioskiem Kupującego i ma prawo nie zrealizować tego wniosku.

3. Regał ekspozycyjny stanowi własność Sprzedającego , w związku z tym nie podlega dalszemu przekazaniu bez zgody Sprzedającego .

4. W związku z celem określonym w ust. 1, regał ekspozycyjny będzie wykorzystywany wyłącznie do ekspozycji towarów będących w ofercie handlowej Sprzedającego i zgodnie z zaleceniami Sprzedającego, w tym planogramem ustalonym przez Sprzedającego.

5. W przypadku wykorzystania regału ekspozycyjnego przez Odbiorcę niezgodnie z ust. 4, Sprzedający ma prawo do niezwłocznego odebrania regału ekspozycyjnego. Jednocześnie Kupujący ma świadomość ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności, za niestosowanie zaleceń Sprzedającego.

6. Kupujący zobowiązuje się dbać o zachowanie dobrego stanu regału ekspozycyjnego należącego do Sprzedającego i udostępniać go do wglądu na każde życzenie Sprzedającego.

7. Sprzedającego obciążają koszty konserwacji i napraw regału ekspozycyjnego, chyba ze szkody w tym przedmiocie wynikły z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

8. Na żądanie Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest zwrócić regał ekspozycyjny w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Kupujący ponosi odpowiedzialność materialną z tytułu zniszczenia lub utraty regału ekspozycyjnego.

9. Wydanie następuje na czas nieokreślony.

10. Sprzedający może odebrać regał ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy Kupujący narusza ww. obowiązki, w tym wykorzystuje regał ekspozycyjny do innych celów niż wskazane w ust. 4 albo nieterminowo reguluje należności wobec Sprzedającego.

VI. Realizacja zamówienia

1. Zamówiony towar Sprzedający stara się dostarczyć jak najszybciej. Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie Sprzedającego jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia.

2. W szczególnych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin dostawy może się wydłużyć do 30 dni. W takim wypadku Sprzedający będzie informować o tym Kupującego i poda przybliżony termin realizacji zamówienia.

3. Terminy zamówień na towary, które nie są magazynowane przez Sprzedającego, są określane dla każdej grupy towarów indywidualnie przez Sprzedającego.

4. W przypadku, gdy zapłata za zamówienie następuje w formie przedpłaty, warunkiem wysyłki towaru jest wpływ całości ceny na rachunek bankowy Sprzedającego.

5. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Kupującego w terminach określonych niniejszym Regulaminem lub w terminie zadeklarowanym przez Sprzedającego, Kupujący powinien niezwłocznie o tym poinformować Sprzedającego, który dokona sprawdzenia przyczyny niedochowania terminu dostawy.

6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu.

7. Miejsce docelowe do wysłania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja dostaw zagranicznych jest możliwa o ile nie jest ograniczona obowiązującymi przepisami oraz wymaga każdorazowych ustaleń indywidualnych ze Sprzedającym.

8. Sprzedający dostarcza zamówiony towar w formie przesyłki za pośrednictwem aktualnie współpracującej ze Sprzedającym firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie Sprzedającego pod adresem i w godzinach wskazanych w rozdz. II ust. 7 Regulaminu bez dodatkowych opłat. Sposób realizacji zamówienia (tj. wybór pomiędzy przesyłką a odbiorem osobistym) określa Kupujący przy składaniu zamówienia.

9. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia w obecności dostawcy przesyłki stanu odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad Kupujący zobowiązany jest spisać w momencie dostawy, w obecności dostawcy przesyłki, "protokół uszkodzeń", którego kopię zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Sprzedającemu.

VII. Warunki płatności

1. Wszystkie ceny produktów będących w ofercie Sprzedającego podane są w polskich złotych. Ceny jednostkowe mogą być podane za jedną sztukę produktu bądź za jedno opakowanie zawierające większą ilość sztuk produktu.

2. Ceny podane w Platformie Eurus B2B wynikają z indywidualnie ustalonych z Klientem warunków handlowych i są automatycznie pomniejszone o ewentualne rabaty (cena netto po rabacie). Rabaty przyznane Kupującemu mogą być jednostronnie zmniejszone lub cofnięte przez Sprzedającego w wypadku opóźnień w płatnościach lub realizacji zakupów na poziomie niższym niż przyjęty pierwotnie do kalkulacji oferty, o czym Kupujący zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

3. Sprzedający pokrywa koszt dostawy towaru do Kupującego w przypadku zamówień powyżej minimum logistycznego dla darmowej dostawy.

4. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana w następujących formach :

a) przedpłata, tj. przelewem na rachunek w banku Santander Bank Polski. nr

67 1090 2590 0000 0001 3364 9853 ,

b) przelew na termin - na rachunek bankowy wskazany w pkt a).

5. Jednakże w przypadku pierwszego zamówienia złożonego przez nowo zarejestrowanego Kupującego zapłata za zamówiony towar może nastąpić jedynie w formie , „przedpłaty” lub przelewu z terminem płatności 7 dni od daty zakupu. Zapłata za kolejne zamówienia może nastąpić w formie przelewu na 14 dniowy termin lub inny, indywidualnie wynegocjowany przez strony termin. Sprzedający ma prawo ustalić limit kredytowy, do wysokości którego Kupujący może zamawiać towary z wybraniem formy zapłaty jako przelew.

6. Sprzedający będzie nadawał zarejestrowanym Kupującym indywidualne numery rachunków bankowych, na które powinny być realizowane przelewy należności za nabywany towar. Do czasu nadania numeru indywidualnego rachunku bankowego płatności w formie przelewu powinny być realizowane na rachunek bankowy wskazany w Rozdz. VII ust. 4 Regulaminu.

7. Za datę zapłacenia ceny w formie przedpłaty lub przelewu uważany jest dzień, w którym środki zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sprzedającego.

8. W przypadku wyboru formy zapłaty jako „przedpłata” i zamówienia poniżej minimum logistycznego Kupujący obowiązany jest opłacić cenę za zamówiony towar w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Brak zapłaty ceny uprawnia Sprzedającego do wstrzymania dostawy przesyłki do czasu uiszczenia tych należności oraz do odstąpienia od umowy.

9. Opóźnienie w regulowaniu wymagalnych płatności uprawnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień Kupującego do czasu zapłaty całości przeterminowanych należności, jak również cofnięcie możliwości regulowania płatności w formie przelewu co do kolejnych zamówień.

10. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.) Sprzedający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ww. ustawy.

VIII. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu zamówione przez niego towary wolne od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego są fabrycznie nowe i objęte rękojmią za wady. Poza rękojmią za wady oferowane towary nie są objęte dodatkową gwarancją Sprzedającego. Towary mogą być objęte gwarancją producenta, która jest realizowana bezpośrednio przez producenta lub wskazane przez niego podmioty.

3. Kupujący może składać reklamacje na adresy wskazane w rozdz. II ust. 7 Regulaminu.

4. Reklamacje odnośnie ilości dostarczonych towarów oraz ewentualnych uszkodzeń jawnych można zgłaszać Sprzedającemu najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego po dostarczeniu towaru podlegającego reklamacji. Reklamacje jakościowe i inne dotyczące wad ukrytych należy składać niezwłocznie po ich wykryciu, lecz nie później niż do dnia upływu terminu przydatności towaru do użycia i nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia dostarczenia towaru, w zależności który z tych terminów nastąpi wcześniej. Naruszenie terminów do zgłaszania reklamacji powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

5. W celu złożenia reklamacji należy dostarczyć na adres pocztowy lub email Sprzedającego zgłoszenie wad z dokładnym opisem reklamowanego towaru i numerem dokumentu potwierdzającego nabycie towaru (zgłoszenie należy sporządzić na protokole reklamacyjnym według wzorca dostępnego w Platformie Eurus B2B, a w przypadku zgłoszenia wad jakościowych, należy dodatkowo dostarczyć Sprzedającemu towar objęty reklamacją bądź jego próbkę.

6. Podstawą reklamacji nie może być zakończenie terminu przydatności towaru do użycia (jeśli towar w dniu dostawy spełniał termin przydatności do użycia) oraz przeceny i wyprzedaży towaru po jego nabyciu przez Kupującego.

7. Sprzedający ma 14 dni od daty zgłoszenia kompletnej reklamacji na jej rozpatrzenie i udzielenie Kupującemu odpowiedzi. Termin ten może zostać wydłużony o czym Sprzedający poinformuje Kupującego.

8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (zwrot bądź wymiana towaru), jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w rozdz. II ust. 7 Regulaminu, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu bez generowania nadmiernych kosztów dostawy.

9. Jeżeli reklamacja jest zasadna, lecz wymiana towaru nie jest możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.

10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem niezasadnej reklamacji, złożonej przez Kupującego, wówczas koszty reklamacji pokrywa taki Kupujący. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, koszty reklamacji pokrywa Kupujący.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru, leżące po stronie firmy dostarczającej towar lub wynikające ze zdarzeń losowych.

12. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wartości towaru stanowiącego przedmiot umowy, z której wynika ta odpowiedzialność.

13. Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, co do istnienia których Kupujący został uprzedzony najpóźniej w chwili składania zamówienia na towar.

IX. Terminy przydatności towarów i zwroty

1. Sprzedający zapewnia terminy przydatności towarów zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Kupujący ma prawo zwrotu towaru:

a) który uległ uszkodzeniu przed wydaniem towaru Kupującemu. W takim przypadku warunkiem przyjęcia jest odnotowanie na liście przewozowym informacji o uszkodzeniu towaru;

b) wadliwego, co do którego została uwzględniona przez Sprzedającego reklamacja;

c) na zwrot którego Sprzedający wyraził zgodę;

d) w przypadkach wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.

3. Poza przypadkami wynikającymi z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

4. Sprzedający nie jest obowiązany do przyjmowania zwrotów towarów w przypadkach, w których prawo zwrotu nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu. Sprzedający nie jest obowiązany do przyjmowania zwrotów towarów z powodu likwidacji Kupującego lub jego placówki handlowej. Sprzedający nie przyjmuje także zwrotów z powodu zakończenia terminu przydatności towaru do użycia (jeśli towar w dniu dostawy spełniał termin przydatności do użycia) oraz z powodu przeceny i wyprzedaży towaru po jego nabyciu przez Kupującego.

5. Uznanie przez Sprzedającego zwrotu towaru dokonanego przez Kupującego jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży. W przypadku wątpliwości uznaje się, że samo przyjęcie przez Sprzedającego nieuzgodnionej z nim zwrotnej dostawy towaru nie stanowi jeszcze uznania zwrotu towaru.

X. Przedsiębiorca na prawach konsumenta

1. Przedsiębiorcą na prawach jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonujące zamówienia produktów związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy oraz reklamacji i rękojmi w zakresie ograniczonym zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie 1 oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedającego lub w inny sposób, że zakupiony produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do Regulaminu.

XI. Ochrona prywatności

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych , w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem realizacji zawartej umowy, a za zgodną Kupującego także w celach marketingowych . Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który obowiązany jest do ochrony posiadanych danych osobowych Kupującego.

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

4. Login i hasło wykorzystywane do składania zamówień w Platformie Eurus B2B są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Platformie Eurus B2B.

5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Platformę Eurus B2B zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://eurusb2b.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html.

6. Sprzedający informuje, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz na potrzeby dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies możecie Państwo dowolnie modyfikować w swojej przeglądarce internetowej.

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z bezwzględnie obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Sprzedający informuje, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na Platformie Eurus B2B. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego w stosunku do tego zamówienia obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

6. Właściwym miejscowo sądem powszechnym do rozpatrywania sporów ze Sprzedającym jest sąd dla miasta Białegostoku.

7. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.

8. Treść niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

### Dbamy o Twoją prywatność Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z [Polityką dotyczącą cookies](https://eurusb2b.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel